Confessions

Confessions

Confessions (Kokuhaku) è un film genere thriller, drammatico della durata di 106 min. diretto da Tetsuya Nakashima e interpretato da Takako Matsu, Masaki Okada, Yoshino Kimura, Mana Ashida, Kaoru Fujiwara, Kai Inowaki, Sora Iwata, Daichi Izumi, Karin Katô, Takuya Kusakawa. Prodotto nel 2010 in...
Continua...

SEGNALAZIONI LINK NON FUNZIONANTI

Segnalami i link rimossi e provvederò a sostituirli rapidamente! ;)